Щодо встановлення доплати за роботу

Чи має право оператор ЕОМ, який працює у вищому навчальному

закладі І-ІІ рівня акредитації державної форми власності, на доплату за шкідливі умови праці та у якому розмірі ?

 

Пунктом 1.164 додатка 9 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 року № 102, передбачене встановлення доплати за роботу з дисплеями ЕОМ у розмірі до 12 %.

Зазначена доплата нараховується за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або у таких умовах праці.

Додаток № 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки також містить перелік видів робіт з важкими та шкідливими умовами праці, при виконанні яких здійснюється підвищена оплата праці, а саме встановлюються доплати у розмірі до 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Зокрема, пунктом 1.164 Додатку № 2 передбачено, що робота за дисплеями ЕОМ є одним з видів робіт з важкими та шкідливими умовами праці, на яких встановлюються доплати у розмірі до 12 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

Віднесення робіт до категорії із шкідливими та важкими умовами праці можливе лише за результатами атестації відповідних робочих місць за умовами праці та у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 01.08.1992 року № 442.

Доплати за умови праці встановлюються відповідно до постанови Держкомпраці СРСР та Секретаріату ВЦРПС від 03.10.1986 року № 387/22-78 «Об утверждении Типового положения об оценке условий труда на рабочих местах и порядка применения отраслевых перечней работ, на которых могут устанавливаться доплаты рабочим за условия труда».

Зазначена постанова є чинною відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.1991 року № 1545-ХІІ «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР».

Доплати проводяться на тих робочих місцях, де виконуються роботи, передбачені галузевими переліками робіт з важкими та шкідливими (особливо важкими та особливо шкідливими) умовами праці у відсотках до тарифної ставки (окладу) за умови неможливості усунення шкідливих виробничих чинників організаційними або інженерно-технічними заходами.

Конкретні розміри доплат за роботу у шкідливих та важких умовах праці встановлюються наказом по установі, організації на підставі атестації робочих місць за шкалою, передбаченою названим Типовим положенням.

Керівник підрозділу разом з профспілковим комітетом складає характеристику робіт та умов праці конкретного працівника (групи працівників) з кожного виду робіт.

На підставі висновків експертної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі шкідливі та важкі умови праці та розміри доплат за видами робіт.

Згідно з Додатком № 2 до Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки доплати за несприятливі умови праці встановлюються за результатами атестації робочих місць або оцінки умов праці особам, безпосередньо зайнятим на роботах, передбачених Переліком, та нараховуються за час фактичної зайнятості працівників на таких робочих місцях або у таких умовах праці, яка здійснюється відповідно до чинного законодавства про охорону праці.

При подальшій раціоналізації робочих місць та поліпшенні умов праці доплати зменшуються або скасовуються повністю.

Атестація робочих місць або оцінка умов праці в установах та організаціях здійснюється атестаційною комісією, яка створюється наказом керівника за погодженням з профспілковим комітетом з числа найбільш кваліфікованих працівників, представників профспілкового комітету, служби охорони праці установи, організації.

Атестаційну комісію очолює керівник або його заступник. Для роботи членами атестаційної комісії можуть залучатись спеціалісти інших служб та організацій.

На підставі висновків атестаційної комісії керівник установи, організації за погодженням з профспілковим комітетом затверджує перелік конкретних робіт, на яких встановлюється доплата за несприятливі умови праці та розміри доплат за видами робіт.

Конкретні розміри доплат та тривалість їх виплати встановлюються наказом по установі, організації.

З офіційних джерел